Privacystatement HALM ICT-diensten 

HALM ICT-diensten, gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 301 844 80, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe HALM ICT-diensten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie HALM ICT-diensten persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) klanten;
 2. bezoekers aan het kantoor van HALM ICT-diensten;
 3. bezoekers van https://www.halmict-diensten.nl, https://www.wordspecialist.nlen http://www.design2template.nl
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van HALM ICT-diensten;
 5. alle overige personen die met HALM ICT-diensten contact opnemen of van wie HALM ICT-diensten persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

HALM ICT-diensten verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden gedeeld met onderaannemers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de websites van HALM ICT-diensten zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.
 1. Doeleinden verwerking

HALM ICT-diensten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst en de facturatie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. de tracking van een bezoek is beperkt tot standaard statistiekverzameling door de hostingprovider van deze sites en wordt gebruikt ter berekening van capaciteiten.
 1. Rechtsgrond

HALM ICT-diensten verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een administratie bij te houden;
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

HALM ICT-diensten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van HALM ICT-diensten persoonsgegevens verwerken. HALM ICT-diensten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

HALM ICT-diensten deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de overeenkomst is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. HALM ICT-diensten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 1. Doorgifte buiten de EER

HALM ICT-diensten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt HALM ICT-diensten ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 1. Bewaren van gegevens

HALM ICT-diensten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. HALM ICT-diensten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 2. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigingen privacystatement

HALM ICT-diensten kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van HALM ICT-diensten gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht HALM ICT-diensten te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met HALM ICT-diensten door een e-mailbericht te sturen naar info@halmict-diensten.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop HALM ICT-diensten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met HALM ICT-diensten door een e-mailbericht te sturen naar info@halmict-diensten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).